Zmagania młodego socjologa....

INWESTYCJE W FIZYCZNOŚĆ JAKO SPOSÓB BUDOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU

INWESTYCJE W FIZYCZNOŚĆ JAKO SPOSÓB BUDOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU

Fizyczność jest pewnym funkcjoznakiem, wskazówką sugerującą naszą pozycję społeczną, status, styl życia. Obecnie odgrywa ona coraz większą rolę, jest elementem poprzez który możemy kreować własny wizerunek, zwiększać swoją atrakcyjność. Dotyczy to zarówno płaszczyzny związanej z rynkiem pracy, jak i życiem prywatnym, osobistymi celami. Konkurencja na rynku pracy, a także nowe możliwości i wzory tworzenia swojego wizerunku sprawiają, że coraz częściej i coraz mocniej ingerujemy w tę sferę swojej osoby. Realizacja przedstawionego w tej pracy projektu badań empirycznych ma służyć znalezieniu odpowiedzi na pytania czy wygląd zewnętrzny rzeczywiście stał się dla nas nową wartością, jaką rolę przypisujemy mu w kontaktach międzyludzkich, czy jest przedmiotem naszych inwestycji. Drugi rodzaj poszukiwanych informacji dotyczy stosunku pracodawców do spraw związanych z wyglądem zewnętrznym.

Laptop wolno pracuje? Naprawa Laptopa Warszawa zarządzi tej usterce.

Poszukiwane informacje

 1. Jaką wagę przykładamy do własnego wyglądu, jaką ma on pozycję wobec innych cech naszej osoby
 2. Na co zwracamy uwagę przy pierwszym kontakcie z innymi osobami
 3. Co wygląd fizyczny może powiedzieć o człowieku, na ile są to informacje wiarygodne
 4. Jaką rolę odgrywa wygląd zewnętrzny w kontaktach towarzyskich, a jaką w kontaktach zawodowych
 5. Czy fizyczność jest obiektem naszych inwestycji:
  • jakiego rodzaju są to inwestycje (sport, diety)
  • jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć (interwencja chirurgiczna)
  • jakie wydatki na ten cel przeznaczamy
 6. Skąd czerpiemy wzory:
  • rola rzeczywistości medialnej (np. reklamy)
  • czy korzystamy z rad profesjonalistów.
 7. Jakie znaczenie ma dla pracodawców wygląd zewnętrzny ich pracowników:
  • jaki ma on wpływ na decyzje związane z zatrudnianiem
  • czy wymagany jest jakiś określony standard wyglądu zewnętrznego.

Hipotezy robocze

Założenie - nowe możliwości związane z tworzeniem własnego wizerunku, i znaczna konkurencja na rynku pracy, powodują zwiększenie inwestycji w fizyczność, traktowaną jako element strategii autoprezentacji.

 1. Rola jaką przypisuje się zewnętrznemu wyglądowi zależy od pozycji społecznej.
 2. Wygląd zewnętrzny ma istotne znaczenie zwłaszcza przy pierwszym kontakcie, gdy mamy niewiele informacji na temat drugiej osoby.
 3. Wygląd jest on pewną maską, możemy nim manipulować.
 4. Rola fizyczności w kontaktach zawodowych zależy od zajmowanej pozycji i charakteru pracy.
 5. Fizyczność jest obiektem naszych inwestycji.
 6. Wzory czerpiemy przede wszystkim z mediów.
Pracodawcy zwłaszcza związani z dużymi, międzynarodowymi firmami, przywiązują dużą wagę do wyglądu zewnętrznego, często narzucają pewne standardy do których pracownicy powinni dostosowywać swój wygląd.

Założenia dotyczące metod i technik badawczych, oraz grupy badanych

By zweryfikować postawione powyżej hipotezy należy użyć statystycznej metody badań. Należy przeprowadzić badania sondażowe, na reprezentatywnej próbie. Badaniem powinni zostać objęci mieszkańcy miast wojewódzkich, z uwagi na to że badany problem ujawnia się zwłaszcza w dużych miastach. Grupę badanych powinny stanowić osoby powyżej 15 roku życia z wyłączeniem emerytów, ze względu na to, że badany problem ich nie dotyczy. Uzyskane dane powinny zostać poddane analizie statystycznej w celu weryfikacji postawionych hipotez. Powinny zostać zbadane również zależności pomiędzy postawami badanych a takimi cechami jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, dochód, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy. Ponad to powinny zostać przeprowadzone wywiady półswobodnie kwestionariuszowe z wybranymi osobami, zajmującymi się doradztwem personalnym.